Hvad er det og hvordan vælges det?

Hvordan vælges det?
Et menighedsråd er en lille demokratisk enhed, og her i Danmark er der omkring 2.000 menighedsråd, som bestyrer landets sognekirker.

Menighedsrådet vælges for fire år ad gangen, og består af otte medlemmer samt præsten, som er født medlem af rådet. Det er Skibby sogns folkekirkemedlemmer der vælger rådets medlemmer, og som derfor har direkte indflydelse på rådets sammensætning. Seneste valg blev afholdt i efteråret 2016. Næste valg skal afholdes i efteråret 2020.

Menighedsrådsløftet
Når en person bliver valgt ind i menighedsrådet afgiver vedkommende menighedsrådsløftet. Menighedsrådsløftet lyder:
"Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst."

Hvad laver menighedsrådet?
I Skibby Menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst og beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsten, der ansættes af Kirkeministeriet.